موضوع مقاله به فارسی : ارزشیابی عملکرد شرکتهای قدرتی حرارتی با استفاده از کارت امتیازی متوازن، فازی دلفی و رهیافت های تصمیم گیری چند معیاره برای پایداری

واژگان کلیدی: ارزشیابی عملکرد، شرکتهای قدرتی حرارتی، کارت امتیازی متوازن پایدار، فازی دلفی، فرایند سلسله مراتبی تحلیلی ، فازی TOPSIS

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : ۲۹  صفحه
فرمت مقاله  انگلیسی : PDF
فایل ترجمه : ندارد
نام ژورنال :    elsevier – sciencedirect
سال انتشار مقاله :  ۲۰۱۵ میلادی
—————————–
فهرست مقاله انگلیسی :

چکیده

 1. مقدمه

 2. روش پژوهش

  • کارت امتیازی متوازن پایدار

  • روش فازی دلفی

  • فن ANP

  • فازی TOPSIS

 3. چارچوب مدل پیشنهادی

 4. تحلیل تجربی

  • شناسایی معیار ارزشیابی برای عملکرد شرکتهای قدرتی حرارتی

  • ایجاد ساختار سلسله مراتبی و تعیین وزنهای تمام معیارها بر مبنای فن ANP

  • گردآوری ماتریس تصمیم فازی ابتدایی

  • بهنجارسازی ماتریس تصمیم ابتدایی فازی با استفاده از تغییر مقیاس خطی

  • ساختن ماتریس تصمیم فازی بهنجار

  • محاسبه ی راه حل ایده آل مثبت فازی و راه حل ایده آل منفی فازی

  • تعیین نرخ ترجیح جایگزین ها

 5. نتیجه گیری

تقدیر و تشکر

منابع

http://irmodir.com/wp-content/uploads/2017/02/DOWNLAIOD.jpg

امتیاز شما از 1 تا 5
اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید: