چکیده

این مقاله رابطه بین استراتژی تولید و استراتژی رقابت و تاثیر آن بر عملکرد و کارایی شرکت را بررسی می کند. در این پژوهش ما تاثیر استراتژی رقابتی و استراتژی تولید را مورد بررسی قرار می دهیم و همچنین تاثیری که استراتژی تولید و استراتژی رقابتی بر عملکرد و کارایی شرکت در میان شرکتهای تولیدی غنا دارد، را بررسی می کنیم. در این پژوهش ما رابطه مثبت و معنی داری بین استراتژی رقابتی و استراتژی های تولیدی شامل هزینه، ارسال، انعطاف پذیری و کیفیت یافتیم. همچنین یافته های این تحقیق نشان می دهد که کیفیت تنها جزء استراتژی تولید است که بر کارایی و عملکرد تاثیر می گذارد و بر آن موثر می باشد. علاوه بر این نتایج یافته های ما نشان می دهد که اگر چه استراتژی رقابتی به طور مستقیم بر عملکرد شرکت تاثیر نمی گذارد، ولی به طور مستقیم از طریق کیفیت اثرگذار است. بنابراین اگر یک شرکت رهبری هزینه یا استراتژی تمایز را با تاکید بر کیفیت دنبال کند، بیشترین سود را با توجه به عملکرد و کارایی شرکت فراهم می آورد. به نظر می رسد تاکید بر کیفیت وسیله ای است که شرکتها می توانند با استفاده از آن اثرات افزایش رقابت ناشی از اصلاحات اقتصادی را در محیط تولید غنا کاهش دهند.

کلمات کلیدی: استراتژی تولید، استراتژی رقابتی، کارایی و عملکرد شرکت، اقتصاد در حال توسعه، تحلیل مسیر

دانلود مقاله و ترجمه

امتیاز شما از 1 تا 5
اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید: