هدف – یکی از روندهای مهم در خرده فروشی ظهور برندهای فروشگاهی اعلاء است. اگرچه برندهای(نشان¬های تجاری) فروشگاهی نقش مهمی در استراتژی های فروشگاه¬های مواد غذایی ایفا می-کنند، بسیاری از فروشندگان قیمت را بر کیفیت ترجیح می¬دهند و اغلب تمایل به سرمایه¬گذاری روی ترفیعات فروشگاه دارند، در حالی که از تبلیغات نام تجاری غفلت می¬کنند. هدف این مقاله ارائه یک چهارچوب مفهومی و ادغام عوامل مربوط به تبلیغات است که به صورت تجربی مورد آزمایش قرار گرفته است.
طرح / روش شناسی / رویکرد – داده ها از طریق یک نظرسنجی از ۲۰۶ شرکت کننده به طور تصادفی در میان خریداران بزرگسال مواد غذایی جمع¬آوری گردید. این پژوهش از روش تحلیل عاملی و تحلیل مسیر با AMOS 17  و مدل سازی معادله ساختاری (SEM)، بر اساس رویکرد حداکثر احتمال استفاده کرده است.
یافته ها – نتایج تحقیق نشان¬دهنده اثرات ایجاد یک نام تجاری فروشگاهی قوی و پایدار از طریق تبلیغات و نوآوری است. کیفیت درک شده یک نام تجاری(برند) فروشگاهی به عنوان مهم ترین عامل در پیش¬بینی قصد خرید نام تجاری فروشگاهی شناخته شده است و تبلیغات اثر غیر مستقیمی بر کیفیت درک شده، از طریق متغیرهای نشانه های بیرونی و کشش دوستداران تازه دارد.
پیامدهای عملی – به خرده فروشان توصیه می¬شود تخصیص بودجه های تبلیغاتی خود را تغییر دهند. همراه با ترفیعات درون  فروشگاهی، خرده فروشان باید سرمایه گذاری بیشتری روی تبلیغات نام تجاری فروشگاهی و ارائه نوآوری، به منظور ایجاد یک نام تجاری قوی و پایدار کنند. هزینه های تبلیغات می تواند با رشد کل فروش فروشگاه و حاشیه ناخالص فروشگاه جبران گردد.
اصالت / ارزش – ارزش و اصالت این مطالعه در چارچوب مفهومی ارائه شده به منظور بررسی اهمیت ایجاد یک نام تجاری قوی فروشگاهی از طریق تبلیغات و نوآوری از نقطه نظر رفتارشناختی نهفته است.
کلمات کلیدی: گرایش تبلیغات، نام تجاری(برند) فروشگاهی، کیفیت درک شده، نشانه های بیرونی، ویژگی های مصرف کنندگان، تبلیغات، علائم تجاری، فروشگاهها، رفتار خرید
نوع مقاله: مقاله پژوهشی

دانلود مقاله و ترجمه

امتیاز شما از 1 تا 5
اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید: