مدیریت عمومی راهبردی برای شرایطمالی: با محوریت توازن سومایه در حوزه مدار س

پژوهشگران به نقش مدیریت عمومی راهبردی و شرایط مالی تاکید بسیار دارند اما رابطه بین این دو کمتر شناخته شده است – کمتر کسی به رابطه ایند و آگاه است هدف تحقیق پیدا کردن اتصال و ارتباط گمشده بین این دو است. بررسی نشان میدهد چگونه تلاشهای راهبردی مدیران ارشد روی مافوق و مادون (افراد پایین تر ) و سهامداران بیرونی در شرایط مالی حوزه های مدارس تاثیر می گذارد، یافته ها نشان می دهند مدیران ارشد رده بالا نسبت به شورای مدرسه توازن و بالانس سرمایه را افزایش می دهند در حالیکه مدیریت رده پایین نسبت به مدیران مدارس بالانس و توازن سرمایه را کاهش می دهند.

مقدمه

بررسی ما در این جهت صورت پذیرفته که چگونه مدیریت عمومی بر نحوه اجرای سازمانی در محدوده اداره عمومی در طول چند سال گذشته تاثیر گذاشته است. در این خصوص ، به رهبری مدیران، انگیزه کارمندان ، اهداف سازمانی، فرهنگ ها، ساختارها، و شبکه مدیریتی، و چند نام دیگر تاکید شده است. تحقیق و مطالعه نشان می دهند که مدیریت عمومی، اجرای علمی دانش آموزان، اجرای پلیس، و اجرای حکومت ایالتی را توسعه می دهد. برای حل مسائل پیچیده عمومی، به اصطلاح مسائل خطرناک، و برای تکمیل کردن منابع محدود در دسترسی برای اهداف سازمانی و ابقای آنها، یکی از مطالعات ، اهمیت مدیریت عمومی را بعنوان بخشی از راهبردهای سازمانی مورد آزمایش قرار داده است. علی رغم پیشرفت ها در این تحقیق، هنوز در باب رابطه بین مدیریت عمومی (مخصوصا رفتار همکاری های راهبردی مدیریت عمومی) و اجرا در موضوع بودجه محلی، توجهات اندکی صورت گرفته است.

نگرانیهای بودجه بند

یکی از نگرانی های بسیار مهم برای مدیران عمومی بوده است برای مثال (۱۹۳۰)Gulicu به بودجه بندی بعنوان یکی از کارهای اصلی اجرایی تاکید می کند. ۱۹۹۶ Schic اظهار می دارد بودجه بندی برای مدیران این امکان را فراهم می کد تا سوی استفاده های اداری و اجرایی را کنترل و نظارت کنند. در نتیجه کارآمدی در اداره و اجرا را کنترل کنند، و بصورت راهبردی ( استراتژیک) برای سازمان طراحی کنند. در حوزه مدارس، جایی که این تحقیق داده های خود را ترسیم می کند بودجه بندی یکی از ابزار مدیریتی مهم به حساب می آید و برای اهداف  آموزشی و دستاورد حوزه ها بکار میرود (۱۹۹۹ Hartmn) . بودجه بندی خوب مدیریت شده، سابقه و پیشینه انتقادی در بهره وری و قابلیت تولید سازمانی ، کارایی اجرایی و اقتصادی و مسئولیت پذیری به حساب می آید.

 شرایط مالی حوزه مدارس با محوریت تعادل و توازن سرمایه

شرایط سرمایه مفهوم پیچیده و چند بعدی است که نه به آسانی اندازه گیری میشود و نه در چشم اندازی منفرد تعریف میشود و به ساختار مالی و مالیاتی fiscal بستگی دارد که دولت دارا است ظرفیت مالی که ذخیره می کنند تهدیدات و فرصت هایی که با آن روبرو هستند و ابزارهایی که بکار می گیرند( ۲۰۱۱ Heudric). در واقع شرایط مالی می توانند بعنوان توانایی دولتی تصور گردند تا سطوح خدمات موجود را حفظ کنند در برابر شکست اقتصادی مقاومت بکنند.

شرایط تامین مالی بستگی دارد به

۱-    تامین از طریف فروش اوراق قرضه – بورس و اوراق بهادار – سهام – تولیدات داخلی

۲-    مالیات

که دولت موظف است با بکار گیری ابزارهای لازم با توجه به شرایط موجوده آن را تامین و ارائه بنماید.

اهمیت شرایط مالی برای حوزه های مدارس

شرایط مالی برای مدارس از اهمیت بسزایی بر خوردار است چون بطور مستقیم و غیر مستقیم به خدمات آموزشی و پیشرفت های علمی دانش آموزان مربوط می شود.

تاثیر وضعیت سیاسی و اجتماعی برچگونگی شرایط مالی

دولت با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی کشور در موقعیت خاص اقدام به تامین اعتبار بطور متعادل و میزان و براساس نیازمندیها می نماید لیکن محدودیت های سرمایه ای و قوانین مالیاتی و مالی در تعیین و تثبیت بودجه و فراهم ساختن آن موثر می باشد. بدین لحاظ بودجه حوزه مدارس نیز با توجه به شرایط قابل تغییر نوسان ئ نتعادل سازی هست .

ابزار ارزیابی شرایط مالی

برای تعین و سنجش شرایط مالی دولت در حوزه مدارس معیار خاص موجود نمی باشد چرا که تغییرات مصرفی و یا افزایش در مخارج مدرسه و همچنین نوسان در ظرفیت مالی حوزه مدرسه موجب ایجاد شکاف و خلاء در یک رویکرد ایمن مالی استاندارد می گردد که این استاندارد بر اساس ترسیم دو بعدی زمانی (حال و آینده ) در نظر گرفته شده است.

بررسی شرایط مالی بر اساسی شاخصی مالی fics

اساساً بررسی و پیگیری چشم انداز اندازه گیری شرایط مالی توسط ۱۹۸۹ ladd  واداره حسابرسی

دولت نیویورک توسعه داده شده که در آن به چهار جزء توجه گردیده :

  1. شرایط مالی کوتاه مدت
  2. شرایط مالی بلند مدت
  3. شرایط اقتصادی
  4. اجرای دانش آموزان

این شاخص ها به مجموعه لول های اعضاء ( بالا – متوسط و پایین ) در سیستم هایی بر مبنا و اساس قانون مبهمی ارزیابی و frbs طبقه بندی می شوند که بعد از آن ارزیابی کلی صورت میگیرد(میزان های ضعیف، متوسط، خوب).

نقش مدیریت عمومی: مدیریت در سطح و رده بالا، سطح پایین و مدیریت بیرونی

برای عملیاتی نمودن سازمانهای عمومی و برای اجرایی نمودن اهداف سازمانی، مردم و منابع قابل ملاحظه دیگر، مدیران نیاز دارند تا با همدیگر هماهنگ باشند. هر چند مدیریت عمومی چیزی فراتر از مدیریت منابع در سازمانهاست، همچنین محیط سازمانی را بوسیله بهره برداری از فرصتهای محیطی و سازمان های میانگیر buffering از تهدیدات محیطی مدیریت می کند.

نظریه پردازان مدیریتی اولیه، یک سازمان را بعنوان سیستم بسته ای می بینند و آنرا “بهترین روش” می دانند فرضیه های ارائه شده تحت مدیریت علمی قرار گرفته اند که توسط فردریک تیلور، و مدیریت اجرایی توسط لوتهار گوسیک ارائه شده اند. نظریه پردازان مدیریت اولیه بر تقسیمات و هماهنگی کار تاکید می کنند. در این باب ۱۹۳۷ Gulick، واژه مخفف شده  POSDCOR13 ، طراحی ، سازمان، نیروی انسانی، هدایت، هماهنگی، گزارش و بودجه بندی را پیشنهاد می کند که آنها را بعنوان اصول مدیریت عمومی ارائه می کند، با این وجود دیگر محققان بیان می کنند که نظریه های مدیریت اولیه فاقد توجه به جنبه روانشناختی کارگران،

همینطور فاقد جنبه های احتمالی یا اتحادیه هاست.

بحث مدیریت بیرونی و شرایط مالی محلی

در این حالت سرپرست مدارس، مدیران ارشد در حوزه مدارس به حساب می آیند و شوراهای مدارس رهبران سیاسی آنها هستند سرپرستان مورد بررسی قرار می گیرند تا بعنوان رئیس اجرایی یا مدیران اجرایی حرفه ای حوزه مدرسه باشند عملیات و کارها را روز به روز در حوزه هایشان مدیریت می کنند، مثل: کار فراهم نمودن بودجه، انجام بازنگری وقتی از سوی شورا درخواست میشود ، و اجرا نمودن بودجه منطبق  شورا (۲۰۰۱ ……. را Fusarel). برعکس، شورای مدارس انتخاب می شوند هیات نمایندگان که می توانند بعنوان مشاور کار کنند و راهنمایی شورا را برای مدیر مدرسه فراهم بکنند. (۲۰۰۱ ….. Grissorn)، بنابراین رابطه آنها میتواند بوسیله نظریه مدیر – نماینده، تعریف و تبین شود اگر چه، اعضای شورای مدرسه حق قانونی دارند تا بر بودجه ، استخدام یا اخراج رئیس اجرایی نظارت کنند و حتی به قراردادها نظارت کنند و ببینند .

 اثرات ارتباط اعضاء شورا و مدیران بر عملکرد

رابطه همکاری بین اعضای شورای مدرسه و مدیران مدرسه به شرایط مالی مثبت منجر میشود مدیران بطور طبیعی بودجه را به ماکزیمم مقدار می رسانند ۱۹۷۵ Nisictrin). چون مقدار بودجه توسط شورای مدرسه تعیین و پرداخت می شود مدیران رابطه همکاری را با اعضای شورا توسعه می دهند تا صندوق بودجه بیشتری را تا حد امکان تضمین و تهیه بکنند و به همین ترتیب اعضای شورای انتخاب شده مدارس مجبورند نسبت به برتری موکلان خود پاسخگو باشند چون وضعیت انتخابی آنها تشویق و انگیزه ایست تا از مدیران مدارس بخاطر پیگیری اجرای بهتر مدارس حمایت بکنند .

عملکرد مدیران رده پایین و شرایط مالی محلی

مثل رابطه بین اعضای شورای مدرسه و سرپرست مدارس ، رابطه بین سرپرست ها و شخص مدیران مدارس رابطه مدیر- نماینده را ارائه و نمایش می دهد.(۲۰۰۵  Merier, OToole … ) با رای و نظر داده شده توسط شورای مدارس، سرپرست ها اختیاراتی دارند که شامل ، مدیریت منابع انسانی، تا بطور کارامدی بر کار افراد زیر دست خود نظارت کنند (۲۰۰۹ ….. Bird) با این وجود این مدیران مدارس هستند که جوابگوی مدیریت روز به روز کارها در مدارس فردی ناحیه خود هستند. بنابراین اجرای مربوط به حوزه مدارس به رهبری فردی هر مدیر مدرسه وابسته است.

اساس عملکرد مستقیم مدیریتی

نقش مدیریت مستقیم مدیر بر اساس موقعیت موارد زیر را پوشش می دهد: تعریف ماموریت کاری مدرسه، مدیریت مواد درسی و دستورالعمل ها ، استخدام معلمین، و نظارت بر تدریس از طریق نظارت بر پیشرفت دانش آموز( ۲۰۰۹,   wirt,Kirwt). از همه مهمتر، فرآیند بودجه بندى مدرسه .

مدیران چه کسانی هستند؟

مدیران کسانی هستند که در آماده سازی بودجه ها اثر دارند در واقع بازنگری و تصمیم نهایی با آنهاست . مدیران می توانند بودجه را به حداکثر و یا ماکزیمم برسانند و البته سعی می نمایند سرمایه بودجه مدارس را بیشتر از بخش های مختلف در حوزه مدارس تامین و تضمین نمایند. پس مدیران بیشترین انگیزه افزایش هزینه مدارس را دارند که می تواند باعث ایجاد بدهی های سرمایه ای باشد .

تعادل سرمایه ای منفی

مدیران بهتر از سرپرستان قادر به تعیین عملکرد متناسب مدیریتی هستند که باید وضعیت بهتری را در چانه زنی بودجه بندی با سرپرستان اتخاذ کنند و سرپرستان نیز بیشتر طرح ها و پیشنهادات مدیران را در توسعه بودجه مدرسه قبول می کنند که این امر به نوبت خود منجر به تعادل سرمایه ای منفی در سطح حوزه مدرسه ای می شود، مدیریت سطح پایین مدیران برتر نسبت به ردیف زیردستان ، تاثیر منفی بر روی توازن های سرمایه ای خواهد داشت .

مدیریت در سطح بیرونی و شرایط مالی محلی

دانش و تخصص اخیر در زمینه مدیریت عمومی به همکاری میان سازمان های متعددی که در یک سلسله مراتب نیستند به منظور پا سخگویی به مشکلات پیچیده ی عمومی، بسیار توجه کرده است. انگیزه سازمانها در همکاری با سازمان های بیرونی به بهترین وجه از طریق نظریه وابستگی منبعی، توضیح داده می شود. مطابق نظریه وابستگی منابع، بیشتر سازمانها همه ی منابع لازم برای تکمیل اهدافشان را ندارند، پس سازمانها برای کسب منابع ضروری به سازمان های بیرونی وابسته هستند . تبادل منابع ، سازمان ها را برای همکاری با همدیگر برانگیخته می سازد . مدیریت در سطح بیرونی مدیران برتر نسبت به مشتریان و سهامداران ، تاثیر مثبتی را در تعادل های سرمایه ای خواهد داشت .

منبع داده ها و اطلاعات

منبع اصلی داده ها و اطلاعات عموما و اختصاصاً از طریق تحقیق بدست می آید بطور مثال این تحقیق برای روشن نمودن روابط ممکن میان سه نقش مدیریت استراتژیک عمومی و شرایط مالی حوزه های مدرسه ای . ۱۲ – k تگزاس را در سال ۲۰۰۵ مورد استفاده قرار گرفته. اطلاعات استفاده شده در این تحقیق از یکی از پروژه های در حال اجرا توسط Meire و OToole) اتخاذ شده است. آنها در هر دو سال، مجموعه ای از پرسش های مدیریتی سرپرستان را جستجو می کنند که درباره سبک و شیوه مدیریت سرپرستان، تحقیق می کند. این مطالعه نتایج پرسش های اجرا شده در سال تحصیلی ۵-۲۰۰۴ را ارائه می دهد که دارای متغیر های مستقل ویژه ای به نفع این تحقیق است. در این تحقیق غیر از اطلاعات پرسش نامه ای ، اطلاعات فردی، مالی و حوزه ای از سازمان آموزشی تگزاس را استفاده قرار گرفته .

واحد تجزیه و تحلیل

حوزه های مدرسه ای به عنوان هدف خاص دولت محلی ، فرصت منحصر به فردی برای ما به منظور بررسی تاثیر مدیریت عمومی در سطح محلی به روش های متفاوت فراهم نموده است. اولا، همان طور که قبلاً مطرح شد، علاوه بر در آمدهای محلی که از مالیات های املاکی گرفته می شود، حوزه های مدرسه ای از طریق کمک و مساعدت دولت فدرالی و ایالتی بر اساس روابط درون دولتی دارای بودجه می شوند. در عمل بیش از نیمی از هزینه دولت ایالتی و محلی صرف آموزش عمومی می شود. ثانیاً حوزه های مدرسه ای، مستقل از نهاد های دولت محلی هستند که اختیار مالیات بندی و اختیار کنترل مستقل موارد آموزشی فردی را دارند. نهایتاً، حوزه های مدرسه ای تگزاس به عنوان سازمان های رایج عمومی، ساختار اداری سلسله مراتبی را ایجاد می کنند و همچنین بیش از یک درصد از مسئولان رسمی عمومی در آمریکا را استخدام می کنند. بنابراین، انتخاب حوزه های مدرسه ای در تگزاس به عنوان واحد تجزیه و تحلیل، مفاهیم معنی داری برای مدیریت عمومی به طور کلی، تولید می کند.

اقدامات شرایط مالی حوزه های مدرسه ای

به عنوان متغیر وابسته ما مستقیماً بر روی ترازنامه های سرمایه ای کل (بدون اختصاص، ترازنامه ها سرمایه ای بدون پس انداز) به عنوان نماینده گر شرایط وضعیت مالی مدرسه ای، تمرکز نمودیم که می تواند با تفاوت ساده میان دارایی ها و بدهی ها، سنجش شود. اگرچه تعادل سرمایه ای می تواند موقتاً تحت تاثیر نیاز حوزه ای برای تامین الزامات و اجبارات باشد (با استفاده از وام های( inter Tuul) ولی بر قراری بودجه های متعادل برای ارائه سرویس های کافی، پیوسته و عمومی آموزشی، مفهوم مهمی در توانایی حوزه های مدرسه ای می باشد که شرایط سیاستی، اقتصادی – اجتماعی، محدودیت های سرمایه گذاری و قوانین مالی، آنها را نشان می دهد.

اقدامات مدیریت در سطح بالا ، در سطح پایین و در سطح بیرونی

سرپرست و ناظر به عنوان مدیر ارشد از لحاظ مالی مسئول مدیریت موثر حوزه مدرسه خود می باشد، این امر انگیزه ای برای اختصاصی وقت و منابع برای ایجاد روابط نزدیک با سهامداران اصلی متفاوت درون و بیرون از حوزه را فراهم می کند. ما سه اقدام و عملکرد متفاوت مدیریت هماهنگی ناظران به عنوان متغیر های مستقل در مدل خود را تحت عناوین مدیریت در سطح بالاتر، مدیریت در سطح پایین و مدیریت در سطح بیرونی همانند  مدل، Meire OToole و همکارانش را ساخته ایم .

سنجش مدیریتی

الف) مدیریت در سطح بالا

ب ) مدیریت در سطح پایین

این سنجش پرسش این که چگونه ناظرین و سرپرستان مدرسه غالباً با سهامداران (هیئت مدیران و مدیران مدرسه ای) در ترتیب سلسله مراتبی ارتباط برقرار می کنند، سنجش گردید و از مقیاس پنج نمره ای استفاده شد که از پاسخ بدون ارتباط تا ارتباط هر روزه تشکیل شده است. به سادگی نمره ی برای بدون ارتباط می باشد و نمره پنج برای ارتباط روزانه است. برای متغیر سوم، ما بر روی ارتباط غالب سرپرستان با شش سهامدار بیرونی تمرکز نمودیم. که آنها در سلسله مراتب رسمی سازمانی قرار نداشتند. گروه های بیرونی شامل میدان تجاری محلی، سرپرستان، گروه های والدین، ادارات آموزشی فدرالی، قوه ی مقننه دولتی و سازمان آموزشی تگزاس می باشد. ارتباط متقابل با هر سهامدار در مقیاس پنج نمره ای به همان روش متغیر قبلی، ارزیابی می شود. برای ایجاد متغیر مدیریت در سطح بیرونی ، مقیاس ترکیبی با استفاده از نمرات عاملی پس از اجرای تحلیلی مؤلفه مدیر، بر قرار شد. بر اساس عامل جایگذاری نمرات، نمره های بیشتر، تقویت مدیریت همکاری بیشتر را نشان می دهد.

متغیرهای کنترلی

علاوه بر متغیر های عمده سودمندی، این تحقیق منابع مالی حوزه ها، ویژگی های حوزه مدرسه ای، عملکردی و ترکیب دانش آموزی را کنترل می کند. منابع مالی شامل مقدار رایانه و کمک دولتی می شود. این تحقیق در ویژگی های حوزه ی مدرسه ای، میزان جابجایی معلم، تعداد ثبت نام دانش آموزان و تراکم جمعیت دانش آموزی در حوزه مورد سنجش را کنترل می کند که تعداد دانش آموزان در هر حوزه به ازای ۱۰۰۰۰ کیلومتر به عنوان نمونه نماینده در سطح روستایی – شهری می باشد.

تعیین سطح عملکرد

عملکرد حوزه ی مدرسه ای توسط میزان و تعداد امتحانات سالانه سراسری در سنجش دانش و مهارت تگزاس، تعیین می گردد. نهایتاً این تحقیق درصد دانش آموزان سفید و دانش آموزان محروم از لحاظ اقتصادی را کنترل می کند .

بررسی

آمارهای توصیفی متغیرها و ضرایب پیوستگی آنها را نشان می دهد. نتایج پیوستگی ثابت می کند که متغیرهای مدیریت در سطح بالاتر، مدیریت در سطح پایین و مدیریت در سطح بیرونی، مقیاس های مجزا و مستقلی هستند . پیوستگی همان مدیریت در سطح بالاتر و مدیریت در سطح پایین از لحاظ آماری قابل توجه نبود (p= 0/218  r = 0/050  ) اگر چه معلوم شد. مدیریت در سطح بیرونی با مدیریت در سطح بالاتر ۰۰۰/۰>p و ۳۱۵/۰=r و مدیریت در سطح پایین ۰۰۰/۰> P  و ۲۵۳/۰  p پیوسته است ولی این پیوستگی به اندازه کافی بیشتر نبود که آنها یکسان و مشابه در نظر گرفته شوند. علاوه بر آن، ضرایب میان سه متغیر به طور مثبتی، پیوسته هستند. به عبارت دیگر، به عنوان مثال، تلاش در مدریت سطح بیرونی ضرورتاً تلاش های فردی در مدیریت سطح بالا و یا مدیریت سطح پایین را نقض نمی کند

 

نتیجه گیری

این تحقیق به منظور کشف ماهیت پیچیده مدیریت عمومی در شرایط ویژه حوزه های مدرسه ای به طور تجربی رابطه ی میان ارتباط متقابل سرپرستان با دیگر سهامداران اصلی محلی و شرایط مالی این حوزه ها را بررسی نمود و با استفاده از پیشامدهای مدیریت سرپرستان و اطلاعات مالی مدرسه، نمونه ها احتمال پیوستگی و ارتباط میان نظریه و عمل را بر خلاف افزایش نگرانی در رابطه مدیریت منتفی و باطل دانست. اگرچه نتایج تجربی تا حدی، فرضیه های ما را تائید می کند ولی یافته ها نشان می دهد مدیریت سطح بالای مدیران نسبت به رهبران سیاستی بالا دست و مدیریت در سطح پایین نسبت به افراد زیر دست، تاثیر قابل توجهی بر تعادل های سرمایه گذاری حوزه ای را دارد.

به نظر می آید، راهکارهای اولیه مدیریت، مدیران عمومی به طور مشخصی نسبت به تسریع اشتراک گذاری

منابع به شیوه ی موثری تغییر می یابد تا سطح مطلوب عملکرد سازمانی را تضمین بکند.

به طور ویژه ای، این تحقیق کاملاً تعادل های سرمایه ای اختصاصی و غیر اختصاصی در تجزیه و تحلیل تجربی را جدا و متمایز نمی سازد. اگر ما می توانستیم معیار جداگانه ای برای هر تعادل سرمایه ای شامل کنیم، پس می توانستیم انتظار نتایج برآورد و دقیق و منسجم با توجه به نتایج تفاضلی تعادل های سرمایه ای اختصاصی و غیر اختصاصی را داشته باشیم . اتکا بر اطلاعات پرسشنامه ای با دوره های کوتاه مدت فقط در یک ایالت توانایی محققان را در اتخاذ نتایج با تائید شواهد قوی، محدود می سازد. علاوه بر آن، اقدامات رایج مدیریت سطح بالا، پایین، و سطح بیرونی بر اساس فراوانی ارتباط متقابل و فرضیه ای است که محتوای آن تبادلات مهم می باشد.

برای تحقیق احتمالی، مدل اصلاح شده به کار گرفته می شود، متغیرهایی که الگوی رفتار شبکه سازی افراد زیر دست را ارزیابی می کنند، متغیرهای متعدد و یگانه شبکه ای که عملکرد اختصاصی سهامداران را ارزیابی می کنند برای این تجزیه و تحلیل شامل می گردند.

بر گزاری مصاحبه های بسیار با سرپرستان و بازنگری گزارشات منتشر شده در هر حوزه جالب خواهد بود.

چنین تحقیقات عمیقی، پیشنهادی عملی و تحلیلی برای برخی از راهکارهای مدیران برتر را در پی دارد.

شرایط نظریه ای این تحقیق، جستجوی عمیق موضوع اساسی در بخش عمومی با توجه به نقش ها و مسئولیت

های مدیران عمومی بدون در نظر گرفتن وضعیت بیوکراسی آنها را تحقیق و بررسی می کند.

نکته ارزشمند دیگری که باید مطرح شود این است که تحقیق حاضر بررسی می کند که چگونه موسسات و نهادهای سیاسی در حوزه های مدرسه ای ساختاری محرک (یا محدود کننده) می باشند که اگر بر روی رفتار

های عاملین اجرایی منطقه ای در فرآیند بودجه بندی حوزه ای، تاثیر می گذارند.

نتیجه گیری می شود که بودجه بندی حوزه مدرسه ای در واقع ابزار سیاسی و همچنین فرآیند پیچیده تصمیم گیری هست که سعی می کند منابع اضافی را جمع آوری کند. منابع کمیاب موجود را در میان نیازهای اقتصادی و سیاسی از صلاحیت فضایی ، تقسیم بندی و تخصیص نماید.

http://irmodir.com/wp-content/uploads/2017/09/telegram-us.png

بزرگترین پایگاه مقالات ترجمه شده مدیریتی

بانک مقالات مدیریت با ترجمه فارسی
جدیدترین مقالات ISI مدیریت با ترجمه ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷
مقالات بیس پایان نامه رشته مدیریت به همراه ترجمه
برای دیدن مقالات اینجا کلیک کنید

امتیاز شما از 1 تا 5
اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید: