منوی سریع
ایران مدیر : وب سایت برتر مدیریت در ایران

مقاله انگلیسی کارت امتیازی متوازن ۲۰۱۵

admin - چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ - 107 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : ارزشیابی عملکرد شرکتهای قدرتی حرارتی با استفاده از کارت امتیازی متوازن، فازی دلفی و رهیافت های تصمیم گیری چند معیاره برای پایداری واژگان کلیدی: ارزشیابی عملکرد، شرکتهای قدرتی حرارتی، کارت امتیازی متوازن پایدار، فازی دلفی، فرایند سلسله مراتبی تحلیلی ، فازی TOPSIS تعداد صفحات مقاله انگليسي : ۲۹  صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :    elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله :  ۲۰۱۵ ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه روش پژوهش کارت امتیازی متوازن پایدار روش فازی دلفی فن ANP فازی ...

مقاله انگلیسی ارزشیابی عملکرد سازمانها

admin - پنج شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ - 174 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : ارزشیابی عملکرد سازمانها: تحلیل پوششی داده های منسجم و رهیافت کارت امتیاز متعادل واژگان کلیدی: تحلیل پوششی داده ها، کارت امتیاز متعادل، فرایند تصمیم گیری، تحلیل بهره وری تعداد صفحات مقاله انگليسي :   ۷ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  International Journal of Business and Management سال انتشار مقاله :  ۲۰۰۹ ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه مرور متون الگوی BSC الگوی DEA تاریخچه یک DEA منسجم – مدل BSC نمونه عددی منابع

مقاله انگلیسی مزیت رقابتی

admin - پنج شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ - 113 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : ارزشیابی ساختارهای پرواز در صنعت هوانوردی ترکیه از دیدگاه مدیریت استراتژیک کلمات کلیدی: مدیریت پرواز، استراتژی، صنعت هواپیمایی، مزیت رقابتی تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۵ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۲  ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه صنعت هوانوردی ترکیه و ساختارهای پرواز آن تصمیمات آتی مدیران پرواز نتیجه گیری

مقاله انگلیسی مدیریت کارآفرینی ۲۰۱۲

admin - پنج شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ - 117 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : ارزشیابی اهداف کار آفرینی دانش آموزان فنی و حرفه ای بر پایه ی مفهوم خود کار آمدی کلمات کلیدی: روند های کار آفرینی، خودکار آمدی، اهداف کارآفرینی تعداد صفحات مقاله انگليسي :   ۱۰ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۲  ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده ۱-مقدمه ۲-ادبیات ۳-روش ۴-تحلیل و یافته ها ۴-۱-ارزشیابی یافته ها به عنوان مفهوم خود کار آمدی ۴-۲-ارزشیابی روندهای کار آفرینی بر طبق جنسیت افراد ۴-۳-سنجش روندهای کار آفرینی بر طبق برنامه ها ۵-نتیجه گیری  

مقاله انگلیسی مدیریت مالی ۲۰۱۲

admin - پنج شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ - 181 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : ارزشیابی احتمالات مالی کسب و کارهای صنعتی کوچک و متوسط کلمات کلیدی: امور مالی، سیاست مالی، کسب و کارهای کوچک و متوسط تعداد صفحات مقاله انگليسي : ۶  صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله :  ۲۰۱۲ ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي :  چکیده مقدمه مواد و روش ها نتیجه و بحث نتیجه گیری

مقاله انگلیسی خدمات مدیریتی دارو درمانی ۲۰۱۴

admin - پنج شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ - 107 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : ارزشگذاری احتمالی و سطوح قابل قبول داروسازان از جبران برای خدمات مدیریتی دارو درمانی واژگان کلیدی: خدمات مدیریتی دارو درمانی، ارزشیابی احتمالی، داروسازان، جبران، تمایل به پذیرش تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۱۲ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۲  ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه روش ها پیمایش تحلیل داده نتایج بحث محدودیتها نتیجه گیری تقدیر و تشکر منابع  

مقاله انگلیسی برنامه ریزی استراتژیک ۲۰۱۳

admin - پنج شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ - 156 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : ارزش های سازمانی در روند برنامه ریزی استراتژیک : پژوهشی در مورد دانشگاه ها در ترکیه کلمات کلیدی : برنامه ریزی استراتژیک، ارزش های سازمانی، دانشگاه های دولتی و عمومی تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۹ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۳ ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه مروری بر تحقیقات گذشته متدلوژی یافته ها بحث منابع

مقاله انگلیسی مدیریت سود ۲۰۱۲

admin - پنج شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ - 102 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : ارزش منصفانه، مدیریت سود و زیان دارایی: تاثیر تغییر در محیط قانونگذاری کلمات کلیدی: ارزش منصفانه، مدیریت سود تعداد صفحات مقاله انگليسي : ۱۰  صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۱۲  ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه ادبیات ۲-۱- مدیریت سود ۲-۲- زمانبندی نا متقارن سود ۲-۳- ارزش منصفانه متدولوژی تحقیق ۳-۱- سوالات تحقیق ۳-۲- متدولوژی ۳-۳- اشتقاق فرمول ها (به دست آوردن فرمول های دیگر) نتایج ۴-۱- شناسایی عوامل یکسان سازی در آمد و عوامل پاکسازی بزرگ ۴-۲- بحث در ...

مقاله انگلیسی مدیریت استعداد

admin - جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ - 158 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : ارزش مدیریت استعداد چیست؟ ایجاد فرایندهای ارزش مبنا درون طرح مدیریت استعداد واژگان کلیدی: مدیریت استعداد، طرح HR، ایجاد ارزش، کسب ارزش، اعمال ارزش، حمایت از ارزش تعداد صفحات مقاله انگليسي :  ۱۵ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله :  ۲۰۱۵ ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه استفاده از مفاهیم فلسفه های استعداد و فرایندهای ارزش مدار برای تمایز بهتر طرح های مدیریت استعداد مدیریت استعداد به عنوان طبقه بندی افراد مدیریت استعداد به ...

مقاله انگلیسی مدیریت فناوری اطلاعات

admin - جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ - 251 بازدید بازدید - بدون نظر
موضوع مقاله به فارسي : ارزش تجاری فناوری های رسانه ی اجتماعی: شواهدی از اجتماعات نوآوری کاربر انلاین واژگان کلیدی: رسانه ی اجتماعی، اجتماعات نوآوری کاربر انلاین، قابلیت های فناوری اطلاعاتی، ارزش تجاری فناوری اطلاعاتی، نوآوری باز، جمع سپاری تعداد صفحات مقاله انگليسي : ۱۵ صفحه فرمت مقاله  انگليسي : PDF فايل ترجمه : ندارد نام ژورنال :  elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله :  ۲۰۱۵ ميلادي —————————– فهرست مقاله انگليسي : چکیده مقدمه نظریه و فرضیه قابلیت های پویا و نوآوری زنجیره ارزش افکار OUIC و قابلیت های اجرایی قابلیت افکار UIC و ارزش شرکت قابلیت اجرای OUIC و ...
Page 2 of 912345...Last »
اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید:

عضویت در کانال تلگرام